Dirigentstipendium på kommande!

Håll utkick efter Lillkungs dirigentstipendium.

Ansökningstid

Hösten 2023 kommer vi att lediganslå det nya årliga dirigentstipendiet att sökas ur den för ändamålet skapade Lillkungs fond för främjandet av körmusik. Stipendiets storlek kommer att meddelas senare. Den första utdelningen sker år 2024.

Kriterier

Fondens ändamål är att främja körmusik genom att dela ut stipendier för en ung, lovande körledare som främjar körmusiken på svenska i Finland.

Stipendiaterna ska uppfylla följande kriterier:

  • Ändamålet ska främja körmusik som gynnar det svenska i Finland

  • Ansökningen ska vara välmotiverad och realistisk.

  • Stipendierna skall gå till unga, lovande körledare som vill specialisera sig inom körledning, i syfte att utveckla och förnya körmusiktraditionen i Finland

  • Det är till fördel om sökande har intresse för och insikter i finlandssvensk folkmusik och musikhistorisk forskning med betoning på Svenskfinland.

Stipendienämnd

En stipendienämnd bestående av fyra medlemmar – två från FSSMF av vilka en fungerar som ordförande, en från Martin Wegelius-institutet och en från DUNK – de ungas musikförbund i Svenskfinland väljer ut vem eller vilka som ska beviljas stipendium.

Bakgrund

I enlighet med den viljeyttring som Carey Lillkung skrev tillsammans med sin son Sören Lillkung 20.6.2021 har alltså instiftats en fond som bär namnet Lillkungs fond för främjandet av körmusik.

Fonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf som en gemensamt förvaltad fond inom Svenska kulturfonden.

Donationer

Fonden kan fortlöpande ta emot gåvor, testamenten och inbetalningar för att ytterligare förkovra fondens kapital.

Det är också möjligt att i samband med bemärkelsedagar eller som uppvaktning vid dödsfall göra en inbetalning till fonden.

Mottagare: Svenska litteratursällskapet
Konto:  FI46 4055 4020 0000 20
Meddelande: Lillkungs fond