FSSMF - ett samlande förbund

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet medlemmar är ca 3800.

FSSMF har tre heltidanställda - en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör/kommunikatör. Utöver det finns det ibland också projektanställda som jobbar inom förbundet inför större evenemang.

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Medlemsgrupperna kan samarbeta regionalt inom tolv lokala sång- och musikförbund över hela Svenskfinland. Som medlemsgrupp kan man också höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

De Ungas Musikförbund i Svenskfinland – DUNK
Finlands svenska damkörs­förbund (FSD)
Finlands svenska körförbund (FSK) 
Finlands svenska manssångarförbund (FSM)

Blåsmusiken är samlad i Blåsmusikutskottet (BMU), och stråkorkesterverksamheten i Stråkmusikutskottet. Det finns även ett utskott för rytmmusik. Utskotten verkar direkt inom FSSMF.
 

Vi förenar det finlandssvenska musiklivet

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en stödorganisation för finlandssvenska körer, orkestrar och mindre ensembler. Förbundet ordnar utbildningar för både dirigenter, sångare och musiker samt bistår med webb- och bokföringstjänster.

Förbundet fungerar också som en samlande organisation där medlemmarna får möjlighet till samarbete och att utbyta erfarenheter. Tidskriften Resonans är förbundets språkrör och utkommer fyra gånger per år.

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. 

90 år 2019

FSSMF är grundat 1929, av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland. Under förbundet finns fyra specialförbund (manskör, damkör, blandkör och ungdomsmusik) och tolv lokalförbund, som ordnar verksamhet både lokalt och för specifika grupper. Dessutom finns tre utskott under förbundets regi (blåsmusik, stråkmusik och rytmmusik) som stöder utvecklingen inom sina respektive områden.

Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och högst tolv ledamöter. Den musikaliska ledningen sköts av musikutskottet.

Personalen utgörs av en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör-kommunikatör. Förbundets kansli är beläget i Vasa, men ett arbetsrum finns också i Helsingfors.


FSSMF i siffror

  • 48 blandade körer
  • 26 damkörer
  • 27 manskörer
  • 8 blåsorkestrar
  • 6 stråkorkestrar
  • 14 fritt verkande ensembler direktanslutna till FSSMF
  • Cirka 200 barn- och ungdomsgrupper
  • Cirka 3800 enskilda medlemmar.