Finlands svenska sång- och musikförbund rf 

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en takorganisation för medlemsförbundens körer, orkestrar och andra grupper. 

FSSMF grundades den 7 januari 1929 av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland. I samband med förbundets grundande uttalades en förhoppning om att "den nya organisationen må bygga på de gamla vackra traditioner, som skapats under arbetet i Svenska folkskolans vänners hägn". (Källa: FSSMF 50-historik).

FSSMF förenar det finlandssvenska musiklivet. Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Antalet körsångare och instrumentalister är ungefär 3536 (år 2023).

Som medlemsgrupp kan man höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

 • DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

 • FSD – Finlands Svenska Damkörs­förbund

 • FSK – Finlands Svenska Körförbund 

 • FSM – Finlands svenska manssångarförbund

Medlemsgrupperna kan höra även till något av de elva lokala sång- och musikförbunden:

 • ÖNSM – Östra Nylands sång- och musikförbund

 • BSMF – Borgånejdens sång- och musikförbund

 • HSMF – Helsingfors sång- och musikförbund

 • VNSMF – Västra Nylands sång- och musikförbund

 • ÅSMF – Åbolands sång- och musikförbund 

 • ÅSMF – Ålands sång- och musikförbund

 • SÖSMF – Södra Österbottens sång- och musikförbund

 • VSMF – Vasabygdens sång- och musikförbund

 • NSMF – Nykalebynejdens sång- och musikförbund 

 • PSMF – Pedersörebygdens sång- och musikförbund

 • KSMF – Karlebynejdens sång- och musikförbund

Förbundet har ett musikutskott, ett blåsmusikutskott, ett stråkmusikutskott och ett utskott för rytmmusik i kör. 

Kort om verksamheten

 • Förbundet ordnar den stora finlandssvenska sångfesten vart femte år.
 • Förbundet ordnar utbildningar för både dirigenter, körsångare och ensembler, och erbjuder stöd med bland annat webb- och bokföringstjänster för ensemblerna.
 • Tidningen Resonans är förbundets språkrör och utkommer fyra gånger per år. FSSMF är också utgivare av noter och läroböcker på eget förlag. 
 • FSSMF utsågs år 2021 till "Årets förbund" av Förbundarenan som är en finlandssvensk organisation med 70 finlandssvenska förbund som medlemmar.

FSSMF i siffror 

 • Cirka 3536 medlemmar i alla ensembler.
 • 123 ensembler, varav 110 medlemskörer och 13 medlemsorkestrar totalt.
 • 39 blandade körer i Finlands svenska körförbund, 1262 medlemmar
 • 26 damkörer i Finlands svenska damkörsförbund, 823 medlemmar
 • 26 manskörer i Finlands svenska manssångarförbund, 1155 medlemmar
 • 3 DUNK – De ungas musikförbund i Svenskfinland: NSK, MUO, FUNK (200 skolor). 
 • 8 blåsorkestrar
 • 5 stråkorkestrar
 • 1 spelmanslag
 • Cirka 200 skolor (DUNK)
 • 24 barnkörer i Min Kör-projektet (DUNK/FSSMF)

(Uppgifter: 2023)

Förvaltning


Förbundsdag, styrelse och utskott

Förbundsdagen utser styrelsen. Styrelsen består av åtta styrelsemedlemmar plus ordförande.

Styrelsen tillsätter utskotten.

Förbundets musikutskott handhar konstnärliga frågor i anslutning till gemensam repertoar och gemensamma övningar och evenemang.

Styrelsen och utskotten
 

Personal

FSSMF har tre heltidanställda – en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en kommunikatör/redaktör. Utöver det finns det ibland också projektanställda som jobbar inom förbundet inför större evenemang. 

Kontaktuppgifter

 

Stadgar och strategi


Förbundets styrdokument