FSSMF - ett samlande förbund

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet medlemmar är ungefär 3800. FSSMF förenar det finlandssvenska musiklivet och medlemmarna får via förbundet möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Förbundet ordnar utbildningar för både dirigenter, sångare och musiker samt bistår med webb- och bokföringstjänster. Tidskriften Resonans är förbundets språkrör och utkommer fyra gånger per år. FSSMF ger också ut noter och läroböcker på sitt eget förlag. 

FSSMF har tre heltidanställda - en verksamhetsledare, en ekonomi- och organisationssekreterare och en redaktör/kommunikatör. Utöver det finns det ibland också projektanställda som jobbar inom förbundet inför större evenemang. Här hittar du personalens kontaktuppgifter. 

Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och musikgrupper som består av barn- och ungdomar. Medlemsgrupperna kan samarbeta regionalt inom tolv lokala sång- och musikförbund över hela Svenskfinland. Som medlemsgrupp kan man också höra till något av fyra riksomfattande specialförbund:

De Ungas Musikförbund i Svenskfinland – DUNK
Finlands svenska damkörs­förbund (FSD)
Finlands svenska körförbund (FSK) 
Finlands svenska manssångarförbund (FSM)

Blåsmusiken är samlad i Blåsmusikutskottet (BMU), och stråkorkesterverksamheten i Stråkmusikutskottet. Det finns även ett utskott för rytmmusik. Utskotten verkar direkt inom FSSMF och deras syfte är att stöda utvecklingen inom sina respektive områden.

90 år 2019

FSSMF är grundat 1929, av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland. Under förbundet finns förutom de fyra specialförbunden (manskör, damkör, blandkör och ungdomsmusik) också tolv lokalförbund, som ordnar verksamhet både lokalt och för specifika grupper.

Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är förbundsstyrelsen som består av en ordförande och högst tolv ledamöter. Den musikaliska ledningen sköts av musikutskottet.


FSSMF i siffror

  • 48 blandade körer
  • 26 damkörer
  • 27 manskörer
  • 8 blåsorkestrar
  • 6 stråkorkestrar
  • 14 fritt verkande ensembler direktanslutna till FSSMF
  • Cirka 200 barn- och ungdomsgrupper
  • Cirka 3800 enskilda medlemmar.