Priser och utmärkelser       Märken       Hedersmedlemmar        Utdelade märken      Nominera till förbundsprisen

Förbundets priser och utmärkelser

FSSMF förvaltar flera fonder för understödande av musikalisk verksamhet, varav utdelande av priser är en viktig del.
 

Evert Ekroth-priset

Everth Ekroth-priset delas ut till en förbundsansluten ensemble - kör eller orkester - som under året utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft. Prissumman är 2000 euro och betalas ur Evert och Gabriella Ekroths minnesfond. Pristagaren utses av FSSMF:s styrelse som fördelar prissumman efter eget gottfinnande.

Evert Ekroth-priset utdelas vartannat år - följande gång år 2021. 

Se tidigare mottagare av Evert Ekroth-priset här.
 

Långbackapriset 

Långbackapriset delas ut åt en inom FSSMF verksam dirigent.  Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.
Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning. 

Långbackapriset utdelas vartannat år - följande gång år 2022.

Tidigare mottagare av Långbackapriset hittar du här.
 

Årets förbundspris

Varje år delas årets förbundspris ut.
Exempelvis körer och orkestrar kan nominera kandidater till prisen.
Pristagarna har utmärkt sig under det senaste verksamhetsåret i den förbundsanslutna körens/orkesterns eller förbundets verksamhet.
Prisen delas ut i följande kategorier:

 • Årets damkörsångare
 • Årets manskörssångare
 • Årets sångare i blandad kör
 • Årets blåsmusiker
 • Årets stråkmusiker
 • Årets funktionär
 • Årets musikledare för unga - Gunilla Josefsson-priset
  fr.o.m. 2020, kan utdelas även åt icke-förbundsanslutna musikledare för unga).​

Priserna delas vanligen ut under förbundets Musikgala i början av april.

Tidigare vinnare hittar du här.
 

Fondstadgar till FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond
Stadgar för Gunilla Josefssons minnesfond

Märken

Finlands svenska sång- och musikförbund kan bevilja och utdela tre olika märken: Förbundsmärke, Förtjänstmärket och Förtjänstmärket i guld.

Förbundsmärke och Förtjänstmärke beviljas oberoende av varandra, enligt följande exempel: 

 • En person kan beviljas Förtjänstmärket utan att tidigare ha beviljats Förbundsmärke. 
 • En person som beviljats Förtjänstmärket/Förtjänstmärket i guld kan beviljas Förbundsmärke.
 • En person kan inte beviljas Förtjänstmärket i guld utan att först ha beviljats Förtjänstmärket.

Märken kan beviljas på basen av nomineringar. Nomineringar görs i enlighet med de stadgar och instruktioner som gäller respektive märke. Nomineringar behandlas om de följer formkraven. Man bör noggrant bekanta sig med instruktionerna innan man gör en nominering.  

Nominera någon för beviljande av märke genom att klicka här.

Förbundsmärke

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förbundsmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förbundsmärket som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften. 

Kriterier: Åtminstone ett av följande kriterier behöver uppfyllas för beviljande av Förbundsmärke (specificerat av styrelsen fr.o.m. 10 oktober 2019):

 • Aktiv medlem i förbundsansluten kör/orkester i tio år. 
 • Styrelsemedlem, övriga funktionärsposter i förbundsansluten kör/orkester i fem år.
 • Styrelsens sekreterare, kassör, i förbundsansluten kör/orkester i fyra år. 
 • Styrelseordförande eller dirigent i förbundsansluten kör/orkester i tre år. 
 • Utskottsmedlem eller anställd i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund i två år.
 • Styrelsemedlem i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund (ordinarie).
 • Annat vägande skäl.

§ 3   Förslag om att utdela förbundsmärket görs genom att fylla i en blankett på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av körens, orkesterns, ensemblens styrelse eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF senast tre månader före dagen för utdelning. Förbundsmärket utdelas vid jubileumshögtid eller vid annat motsvarande tillfälle.


Förtjänstmärket & Förtjänstmärket i guld

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela Förtjänstmärket och Förtjänstmärket i guld som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:
1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller
2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:
1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller
2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls. Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. Förtjänstmärke utdelas vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.


Hedersmedlemmar

Förslag om hedermedlemskap gör som särskild framställan till styrelsen.