Medlemsavgiften förklarad


En medlemskör eller -orkester hör som regel till ett lokalförbund och/eller till ett specialförbund. I undantagsfall kan enskilda ensembler enligt stadgarna vara direktanslutna till FSSMF.

Fråga: Kan en kör vara medlem i ett lokalförbund men inte räknas med i FSSMF? 

Svar: Eftersom lokalförbunden är medlemmar i FSSMF så räknas också deras medlemmar med i FSSMF. 
 


Förbundsavgiften, vad är det?

FSSMF är en takorganisation. FSSMF:s medlemsförbund är enligt årsmötet ålagda att betala en medlemsavgift ("FSSMF-avgiften") enligt medlemsantalet i deras medlemsensembler.

Praxis är att FSSMF fakturerar medlemsförbundens medlemsensembler FSSMF-avgiften direkt. 

Så undviks enklast felaktig dubbelfakturering av FSSMF-avgift för de ensembler som hör både till ett specialförbund och ett lokalförbund. 

Samtidigt undviker man frågan om vilket av medlemsförbunden som annars skulle sköta det praktiska fakturerandet av ensemblen.

 


Hur bestäms ensemblens medlemsavgift?

Förbundsavgiftens storlek 2024 är 17 euro per medlem i ensemblen (7,50 för studerande). Summan slås årligen fast av förbundsdagen i april.

Specialförbund och i vissa fall även lokalförbund uppbär en mindre avgift.