Patrik Karlsson fortsätter som ordförande

09.04.2016 kl. 16:57

FSSMF:s förbundsdag 9 april 2016


Finlands svenska sång- och musikförbund samlades den 9 april till förbundsdag på Academill i Vasa. Stadgenliga ärenden behandlades. Patrik Karlsson återvaldes till förbundsordförande för FSSMF för ett år framåt.

Antalet styrelsemedlemmar föranledde en längre diskussion. Styrelsemedlemmarnas antal är för närvarande 10 ledamöter plus ordförande. Valberedningens förslag var att ingen förändring i antalet styrelsemedlemmar nu görs trots en tidigare avsikt att stegvis minska styrelseledamöternas antalt. Tobias Elfving framförde ett understött förslag att antalet styrelsemedlemmar minskas till sju, sålunda att inga nya ledamöter väljs i stället för de i tur avgående. Valberedningens förslag om att ingen förändring i antalet styrelsemedlemmar görs fick 143 röster medan Tobias Elfvings understödda förslag om en minskning av styrelsemedlemmarnas antal till sju fick 51 röster. Därmed förblir antalet styrelseledamöter oförändrat vid 10 stycken plus ordförande.

Ålands sång- och musikförbunds representant Krister Norrgrann var i tur att avgå ur styrelsen och i stället för honom valdes Iréne Liljegren med Gösta Helander som suppleant. DUNK representeras av Annika Gustavsson som ny med Hanna Mannerström som suppleant och från manssångarförbundet fortsätter Hasse Lillkull med Tom Österlund som ny suppleant.